RODO

Strona główna - RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „BESKID” z siedzibą w 33-300 Nowym Sączu, Rynek 9,
  (018) 443-74-57, sekretariat@beskid.pttk.pl
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  POLSKIE TOWARZYSTW TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE z siedzibą w Warszawie 00-075, ul Senatorska 11,
  (22) 826 22 51, poczta@pttk.pl .
 3. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych, gdyż nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa.
 4. Współadministrator wyznaczył Inspektora danych osobowych, można się z nim skontaktować przez adres e-mail krapst@krapst.eu lub poprzez adres pocztowy z pkt. 2
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a w celach związanych z:
  • uczestnictwem w zajęciach oraz wyjazdach i wycieczkach organizowanych przez PTTK „BESKID”
  • członkostwem w PTTK, PTTK „BESKID”,
  • wykonaniem zdań statutowych oraz prowadzeniem dokumentacji księgowo-finansowej Stowarzyszenia,
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  podmioty przetwarzające którym zlecamy operacje przetwarzania danych – Biro Księgowe, Serwis Informatyczny, Serwis dostawcy aplikacji, Firmy Ubezpieczeniowe, Firmy transportowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w stowarzyszeniu, wymagany aktami prawnymi związanymi z przepisami finansowo-księgowymi,
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz wymogiem ustawowym, niezbędne do wykonania zadań związanych z:
  ● Realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia
  ● Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001.nr79,poz.855, Dz.U.nr96 z 2003r.poz873- Ustawa z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  ● Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.

  Informujemy również, że:
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są w sekretariacie naszego Oddziału, a ponadto można się z nimi zapoznać poniżej: