Komisja Krajoznawcza

Strona główna - Koła, Kluby i Komisje - Komisja Krajoznawcza

Od 2022 roku pracami Komisji kierują:

Przewodniczący: Tadeusz Czubek
Zastępca Przewodniczącego: Marian Baran
Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Sobczyk
Sekretarz: Jolanta Lelito
Kronikarz: Małgorzata Piasecka

Tradycję zorganizowanego krajoznawstwa w oddziale TT – PTT – PTTK “Beskid”sięgają lat dwudziestych, kiedy to na wniosek inż. Wojtygi przy oddziale powołano sekcję krajoznawczą. Sekcja działała przez całe dwudziestolecie o czym świadczą zapisy w kronice oddziału, np. sekcja czyni starania o kolejne wydania przewodnika prof. Sosnowskiego, stawia wniosek o utworzenie muzeum Ziemi Sądeckiej, w 1929 r. zostaje zaproszona na I Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy w Poznaniu.

Celem powstałego w 1906 r. Towarzystwa Turystycznego “Beskid”, poźniej oddziału PTT było przecież poznawanie i popularyzowanie Beskidów, Pienin i Spisza jako określonych regionów Polski.

Po roku 1950 już w PTTK krajoznawcy Sądeccy kontynuują swoją działalność w powołanej na 3 zebraniu Zarządu Oddziału PTTK”Beskid” 15 maja 1951 Komisji Krajoznawczej i Ochrony Zabytków, a kierowanej przez Kazimierza Dagnana. W latach 80 – tych przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK działała wojewódzka komisja krajoznawcza, która m.in. wydawała kwartalnik “Dziewięćsił” oraz ustanowiła odznakę krajoznawczą pod nazwą “Odznaka Krajoznawcza Województwa Nowosądeckiego”. W samym oddziale “Beskid” w tym czasie nie było komisji krajoznawczej.

 

W listopadzie 2001 r. grupa inicjatywna w składzie: Maria Biskupska, Tadeusz Czubek, Beata Klatka, Dominika Kroczek, Edward Storch, Irena Styczyńska, Sławomir Walczyński i Wojciech Zając postanowiła reaktywować komisję krajoznawczą. W grudniu 2001 r. Zarząd Oddziału PTTK “Beskid” oficjalnie powołał do życia Komisję Krajoznawczą Oddziału PTTK”Beskid”. Piewszym jej zadaniem była zmiana odznaki regionalnej, bo dawna Odznaka Krajoznawcza Województwa Nowosądeckiego na skutek nowego podziału administracyjnego kraju straciła swoją aktualność. Tak więc powstał nowy regulamin i nowa odznaka pod nazwą “Odznaka Krajoznawcza Ziemi Sądeckiej”. Komisja Krajoznawcza przygotowała projekt uchwały i jej regulamin wszedł w życie 8 kwietnia 2002 r. Projekt odznaki opracował Sławomir Walczyński.

 

Popularyzacja odznaki przybierała różne formy: regulamin opracowano w formie składanki, propagowano go w prasie lokalnej, wystosowano też apel do nauczycieli i przewodników o zaznajomienie z nim z swoim środowisku. Pełny tekst regulaminu Odznaki Krajoznawczej Ziemi Sądeckiej ukazał się w 3 numerze kwartalnika “Beskid” z 2002 r., w 7 numerze “Poznaj swój kraj” oraz na stronie internetowej oddziału (http://beskid.pttk.pl). Popularyzacji odznaki służyły też sobotnie wycieczki krajoznawcze dla członków komisji, jak i ogółu mieszkańców Nowego Sącza uwzględniające obiekty znajdujące się w regulaminie, np. północna brama Sądecczyzny obejmująca między innymi Tropie i drewniane obiekty sakralne, obrzeża Jeziora Rożnowskiego, południowa brama Sądecczyzny z doliną Popradu, szlakiem cerkiewek łemkowskich.

 

Komisja promowała także regionalną odznakę krajoznawczą w ramach comiesięcznych wycieczek sobotnich, np. Biecz i drewniane kościoły płd. strony Pogórza Ciężkowickiego, z biegiem Dunajca z uwzględnieniem obiektów sakralnych Podhala, granicą Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego.

Powołanym przez ZG PTTK Zespołem Weryfikacyjnym kieruje Tadeusz Czubek. Komisja prowadzi szkolenia ogólne w zakresie wiedzy krajoznawczej i wiedzy o regionie nie tylko na zebraniach, ale i w czasie wycieczek, np. w 2005 r. wycieczki krajoznacze obejmowały Zachodnią Małopolskę z Jurą Krakowsko-Częstochowską i szlakiem religijnym, zaś w 2004 r. wielkim powodzeniem cieszyły się wycieczki szlakiem Jana Pawła II. Komisja utrzymuje współpracę z towarzystwani regionalnymi, np. z Polskim Towarzystwem Historycznym, współpracuje z kołami SKKT prowadząc szkolenia na kursach młodzieżowego organizatora turystyki i popularyzując konkurs ‘Poznajemy Ojcowiznę”. Uczestniczy też w bieżącej działalności programowej oddziału, np. na 100-lecie oddziału “Beskid” przygotowuje wystawę o Kazimierzu Sosnowskim – prekursorze krajoznawstwa na Sądecczyźnie. Komisja liczy 21 działaczy, zaś uprawnienia instruktora krajoznawstwa regionu posiadają 3 osoby. Posiedzenia komisji odbywają się raz w miesiącu w 3 piątek miesiąca o godz. 17 lub w miarę potrzeb.