Komisja Opieki nad Zabytkami

Strona główna - Koła, Kluby i Komisje - Komisja Opieki nad Zabytkami

Pracami komisji kieruje od 2009 roku:

Przewodniczący: Edward Storch
Sekretarz: Maria Kozik

Podstawowym pojęciem, z którym często spotykamy się jest pojęcie “dobra kultury” – zabytku.
Ustawa o ochronie dóbr kultury mówi: “Dobrem kultury jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na swoją wartość historyczną, naukową i artystyczną, wpisany do rejestru zabytków.”

 

Ochrona dóbr kultury polega na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją zaginięciem itp. Ponadto polega na ich konserwacji, restauracji lub odbudowie, opartej na zasadach naukowych.

 

Komisja skupia społecznych opiekunów zabytków, do obowiązku których należy udzielanie pomocy organom służb konserwatorskich o okolicznościach stanowiących bezpośrednio zagrożenia zabytku. Ponadto opiekun w swojej działalności zobowiązany jest stosować się do zarządzeń władz oraz wskazówek służby konserwatorskiej. Opiekunowie pełnią swe obowiązki losowo.

Najczęściej występujące formy działania to:

a) Bierna – informowanie służb konserwatorskich o zagrożeniach zabytków.

b) Czynna – aktywne działanie mające na celu zabezpieczenie obiektów zabytkowych.

 

Dla należytego, utrzymania i zachowania zabytków oraz upowszechniania ich wartości wychowawczych i dydaktycznych ustanowiono społeczną opiekę nad zabytkami.

 

Taką właśnie rolę w PTTK o/Beskid w Nowym Sączu spełnia Komisja Opieki Nad Zabytkami, oznaczając tablicami liczne zabytki w naszym terenie oraz katalogując dane na ich temat.