Odznaka – Korona Beskidu Sądeckiego

Strona główna - Koła, Kluby i Komisje - Komisja Turystyki Górskiej - Odznaka – Korona Beskidu Sądeckiego

Odznaka Korona Beskidu Sądeckiego

Regulamin

§ 1

Odznaka Korona Beskidu Sądeckiego jest odznaką regionalną Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej Beskidu Sądeckiego. Odznakę Korona Beskidu Sądeckiego ustanowiono w 60- lecie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego odznaki GOT PTTK w Nowym Sączu, przypadającego w 2014 roku.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Aby zdobyć odznakę należy pokonać 35 szczytów w Beskidzie Sądeckim.

§ 5

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 6

Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 7

Podstawą weryfikacji odznaki Korona Beskidu Sądeckiego jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Książeczkę można zakupić w sekretariacie Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu.

§ 8

Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, fotografia.

§ 9

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy są zwolnieni z uzyskiwania potwierdzeń z wycieczek wymienionych w par.8.

§ 10

Ubiegający się o odznakę Korona Beskidu Sądeckiego, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9.

§ 11

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przestawia się odpowiednią pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki Korona Beskidu Sądeckiego oraz pieczątką KTG wraz z podpisem weryfikującego przodownika turystyki górskiej.

§ 12

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki Korona Beskidu Sądeckiego, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 13

Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 14

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

§ 15

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Uchwałą Nr 10/2014 w dniu 16.06.2014 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Korona Beskidu Sądeckiego mapa szczytów