Regulamin odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

Mapa Korony Beskidu Sądeckiego

Wzór odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

Wzór odznaki Korona Beskidu Sądeckiego

§ 1
Odznaka Korona Beskidu Sądeckiego jest odznaką regionalną Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
§ 2
Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej Beskidu Sądeckiego. Odznakę Korona Beskidu Sądeckiego ustanowiono w 60- lecie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego odznaki GOT PTTK w Nowym Sączu, przypadającego w 2014 roku.
§ 3
Odznaka jest jednostopniowa.
§ 4
Aby zdobyć odznakę należy pokonać 35 szczytów w Beskidzie Sądeckim.
§ 5
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
§ 6
Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
§ 7
Podstawą weryfikacji odznaki Korona Beskidu Sądeckiego jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Książeczkę można zakupić w sekretariacie Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu.

§ 8
Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, fotografia.

§ 9
Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy są zwolnieni z uzyskiwania potwierdzeń z wycieczek wymienionych w par.8.
§ 10
Ubiegający się o odznakę Korona Beskidu Sądeckiego, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9.
§ 11
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przestawia się odpowiednią pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki Korona Beskidu Sądeckiego oraz pieczątką KTG wraz z podpisem weryfikującego przodownika turystyki górskiej.
§ 12
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki Korona Beskidu Sądeckiego , uprawnia do jej nabycia i noszenia.
§ 13
Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
§ 14
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
§ 15
Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Uchwałą Nr 10/2014 w dniu 16.06.2014 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Wykaz szczytów do Odznaki Korony Beskidu Sądeckiego