Komisja Turystyki Górskiej

Komisja Turystyki Górskiej jest najstarszą Komisją Oddziału PTTK „Beskid”, gdyż od początku powstania Oddziału PTT „Beskid” w roku 1906 jego Zarząd pełnił funkcję Komisji Turystyki Górskiej i Narciarskiej. Ponieważ jednak w latach powojennych wielokierunkowa działalność Oddziału nie pozwoliła się skupić Zarządowi tylko na sprawach turystyki górskiej, dlatego też w roku 1960 powołano samodzielną Komisję Turystyki Górskiej. Przewodniczącym Komisji został Witold Tokarski, ale w 1962 kierownictwo przejął Leopold Bieniasz, który pełnił tę funkcję przez 20 lat. Po nim przewodniczył Jacek Dobosz, a od 1987do 2009 roku Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek. w latach 2009-013 Komisji przewodniczył Marek Pisiewicz. W 2013 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie:
* Przewodniczący – Janusz Pietrzak
* I V-ce Przewodniczący – Marek Pisiewicz
* II V-ce Przewodniczący – Paweł Hebenstreit
* Sekretarz – Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek
* Skarbnik – Zofia Winiarska-Hebenstreit
* Członek Zarządu – Stanisław  Nieć
 * Klubem Przodowników GOT i Terenowym Referatem Weryfikacyjnym kieruje:
    – Marek Pisiewicz z pomocą kol. Pawła Hebenstreita
 *  Sekcją Robót w Górach kieruje:
    – Małogorzata Borsukowska – Stefaniczek

W czasie swojej działalności Komisja zorganizowała wiele imprez, z których najbardziej znane i popularne były Ogólnopolskie Rajdy Górskie Ziemi Sądeckiej „o Srebrną Ciupagę”- organizowane przez 40 lat, Rajdy Nocne „o Złoty Kompas” odbywające się przy współpracy wojska przez 15 lat aż do stanu wojennego, Zloty imienia majora Juliana Zubka „Tatara”, które organizujemy do dnia dzisiejszego.

Oprócz imprez masowych przodownicy i przewodnicy pod egidą Komisji prowadzili niedzielne wycieczki dla mieszkańców naszego regionu.

Oprócz cyklicznych imprez włączamy się w okolicznościowe imprezy organizowane przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej lub inne Oddziały.

Terenowy Referat Weryfikacyjny , do którego należą Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK weryfikuje Górską Odznakę Turystyczną w stopniach popularnym, małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym. Odznaki w stopniu dużym i odznaki „za wytrwałość” weryfikowane są przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie.
Przy Oddziale działa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK, która przeprowadza egzaminy po złożeniu przez zainteresowanych, posiadających minimum małą złotą odznakę GOT- dokumentów w sekretariacie Oddziału.
Osoby, które uzyskały stopień Przodownika należą do Klubu Przodowników GOT.
Pieniądze na odnowę szlaków i drogowskazy pochodzą z Ministerstwa Gospodarki, od Marszałka Województwa Małopolskiego, a także z własnych funduszy Oddziału.
Niestety pseudo turyści nie potrafią uszanować pracy innych i niszczą założone drogowskazy tak jak to ma miejsce m.in. na Obidzy oraz pod Makowicą.