Ogłoszenie przetargu

Strona główna - Najnowsze wpisy - Aktualności - Ogłoszenie przetargu

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na prowadzenie w systemie dzierżawy: Schroniska PTTK na Przehybie

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE,

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063, ogłasza:

pisemny przetarg nieograniczony na prowadzenie w systemie dzierżawy:
Schroniska PTTK na Przehybie

Przejęcie obiektu w dzierżawę może nastąpić 1 października 2023 roku. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG – PRZEHYBA” składać należy w siedzibie Spółki bądź przesłać drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia 7 czerwca 2023 roku, decyduje data wpływu oferty do Spółki.

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

  • oferty programowej związanej z prowadzeniem schroniska PTTK, obowiązujący regulamin dostępny w informacji przetargowej,
  • propozycji wysokości czynszu dzierżawnego netto za pełny rok dzierżawy. Do zaproponowanej kwoty czynszu netto doliczany będzie podatek VAT wg. obowiązującej przepisami stawki,
  • informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, w tym ewentualne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),
  • oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Spółkę PTTK „Karpaty” z siedzibą w Nowym Sączu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przetargowego.

Dodatkowo punktowana w postępowaniu przetargowym, będzie oferta dot. udziału finansowego lub wykonawczego Dzierżawcy w modernizacji i remontach obiektu.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy, w tym projekt umowy dzierżawy, uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, tel/fax 18-443-89-19.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie w terminie najpóźniej do dnia 5 lipca br. na podane w ofertach adresy.

Zarząd Spółki PTTK „Karpaty”