Statut Oddziału

S T A T U T
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przez użyte określenie w niniejszym Statucie:
a) Statut PTTK – rozumie się Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego uchwalony przez Walny Zjazd Towarzystwa w Warszawie i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy,
b) Statut Oddziału – rozumie się Statut Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.

§ 2

1. Działający na podstawie niniejszego Statutu, Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
zwany w dalszej treści Statutu „Oddziałem” jest jednostką organizacyjną Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i powstaje zgodnie z art. 50 Statutu PTTK.
2. W sprawach szczegółowych nie uregulowanych w niniejszym Statucie Oddziału, zgodnie
z art. 50 ust. 1 i 2 Statutu PTTK, stosuje się przepisy Statutu PTTK.

§ 3

1. Oddział posiada osobowość prawną.
2. Oddział może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami Zarządu Oddziału
w ramach obowiązujących przepisów prawa. Działalność taka podlega wpisowi do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

1. Oddział używa własnego sztandaru, znaku organizacyjnego i pieczęci zgodnie z przepisami
art. 5 Statutu PTTK.
2. Sztandar Oddziału ma kształt kwadratu, obustronnego płata materiału wykończonego złotą
frędzlą o wymiarach 100 x100 cm przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą
z metalowymi literami PTTK. Na stronie głównej (awers) znajdują się trzy pasy poziome
o jednakowej szerokości, o barwach: czerwonej, białej i czerwonej ze znakiem PTTK
pośrodku o średnicy 60 cm. Na stronie odwrotnej (rewers) sztandaru znajduje się herb
miasta Nowego Sącza – wizerunek św. Małgorzaty z napisem Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid” w Nowym Sączu.

§ 5

1. Oddział używa do celów służbowych pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaś w środku: Zarząd Oddziału w Nowym Sączu.
2. Odział w celach korespondencyjnych używa pieczęci podłużnych z napisem: Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid” z adresem.
3. Koła i Komisje Oddziału w pieczęci podłużnej dodają nazwę właściwej Komisji z wyjątkiem:
a) Komisja Przewodników używa nazwy: Koło Przewodników Oddziału PTTK „Beskid”,
b) Komisja Żeglarska używa nazwy: Yacht Club PTTK Oddział „Beskid”,
c) Komisja Taternictwa Jaskiniowego używa nazwy: Sądecki Klub Taternictwa
Jaskiniowego Oddział „Beskid”.

§ 6

Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 Statutu PTTK.

§ 7

Oddział podlega nadzorowi Władz Naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności Oddziału z zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem powierzonym przez Zarząd
Główny PTTK oraz dotacjami celowymi przyznawany przez Zarząd Główny.

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie w biurze Oddziału, w tym w formie
elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz
opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.
2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat do deklaracji dołącza zgodę jego przedstawicieli
ustawowych.

§ 9

1. Członkom zwyczajnym PTTK szczególnie zasłużonym w pracy i działalności Oddziału może
być nadana godność „Członka Honorowego Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu”.
2. Członek Honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich wybieralnych
organach Władz Oddziału.
3. Szczegółowe zasady przyznawania godności Członka Honorowego Oddziału określa Uchwała
Walnego Zjazdu Oddziału.

§ 10

Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Oddziału z zachowaniem
ciągłości przynależności.

§ 11

Prawo wybierania i bycia wybieranym do Władz Oddziału, jednostek organizacyjnych Oddziału oraz delegata na regionalną konferencję Oddziałów, członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Oddział może być osoba prawna, jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która prowadzi działalność
gospodarczą i akceptuje Statut PTTK oraz zadeklaruje opłacanie składki w wysokości
ustalonej uchwałą Zarządu Oddziału.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału.

Rozdział III
Władze Oddziału

§ 13

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału.
2. Zjazd Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Władzami Oddziału są;
a) Zarząd Oddziału,
b) Komisja Rewizyjna Oddziału,
c) Sąd Koleżeński Oddziału.
4. Wybory do Władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasad
powszechności i równości.

§ 14

1. Wybory do Władz Oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalanej przez
Zarząd Główny PTTK.
2. Władze Oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata i może być
skrócona do dwóch lat uchwałą Zjazdu Oddziału.
3. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w § 13 ust. 3.
4. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną
w oparciu o majątek Oddziału lub mające znamiona kolizji interesów z działalnością
gospodarczą PTTK.
5. Delegaci na Zjazd Oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego
zwyczajnego Zjazdu Oddziału.

§ 15

1. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Władze Oddziału mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Zarząd Oddziału określając równocześnie wymogi formalne takiego
rozwiązania.

§ 16

1. Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna i Sądu Koleżeńskiego mają prawo kooptować nowych
członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokoptowanych nie
może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
2. W razie wyczerpania trybu kooptacji przeprowadza się wybory uzupełniające, dokonując
wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsce przez Walny Nadzwyczajny Zjazd
Oddziału.

§ 17

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:
1. Uchwalenie Statutu Oddziału i jego zmian.
2. Określenie celów i kierunków działania Oddziału.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres
kadencji.
4. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów,
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje
w upływającej kadencji.
Nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji.
5. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na
Regionalną Konferencję Oddziałów.
7. Rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału.
8. Uchwalanie wniosków na Regionalną Konferencję Oddziałów.
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.
10. Powołanie Komisji Likwidacyjnej Oddziału lub likwidatora Oddziału, w przypadku podjęcia
uchwały o rozwiązaniu Oddziału.
11. Podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.

§ 18

1. W Zjeździe Oddziału udział biorą:
a) z głosem decydującym delegaci wybrani na Walnych Zebraniach kół, według rozdzielnika uchwalonego przez Zarząd Oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym,
b) z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK, członkowie Honorowi Oddziału, przedstawiciele członków wspierających Oddział, przedstawiciele Władz Naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący kół, komisji
i opiekunowie SKKT oraz inne osoby zaproszone przez Prezydium Oddziału.
2. Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu.
W zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu podaje się pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami
umieszczonym w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 19

1. Zwyczajny Zjazd Oddziału odbywa się raz na 4 lata, chyba że uchwałą Zjazdu kadencja władz
Oddziału została skrócona do 2 lat.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia delegatów na dwa
tygodnie przed terminem zjazdu załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin
i miejsce jego wyłożenia do wglądu.
3. Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie Regulamin Obrad. Projekt
regulaminu przedstawia Zarząd Oddziału.

§ 20

1. Zarząd Oddziału kieruje, Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za
swoją działalność przed Zjazdem Oddziału.
2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 do 21 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
3. Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika.
4. Zarząd Oddziału może powierzyć obowiązki sekretarza kierownikowi Biura Oddziału, który
wchodzi w skład zarządu a nie został wybrany przez walny Zjazd.
5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu.
6. Organem wewnętrznym Zarządu Oddziału jest Prezydium Zarządu w skład którego wchodzą:
prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz. Prezydium kieruje działalnością w okresie
pomiędzy posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym w niniejszym Statucie i przez Zarząd
Oddziału. Prezydium zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te
posiedzenia.

§ 21

1. Zarząd Oddziału:
1) wykonuje Uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK oraz stwarza warunki do
ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
2) organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK i Statucie
Oddziału dla członków PTTK i osób niezrzeszonych przez PTTK.
3) reprezentuje Oddział,
4) powołuje i rozwiązuje koła oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością.
5) zarządza majątkiem Oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania.
6) uchwala roczny budżet i przyjmuje sprawozdanie z wykonania.
7) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe.
8) może tworzyć jednostki gospodarcze Oddziału.
9) podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych zgodnie
z art. 84 ust. 3 Statutu PTTK.
10) składa sprawozdanie ze swojej działalności zjazdowi oddziału i przedstawia Zarządowi
Głównemu PTTK informacje o swojej działalności.
11) powołuje i odwołuje Kierownika Biura Oddziału, zatrudnia pracowników oraz ustanawia
przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego.
12) ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze.
13) powadzi szkolenia kadry PTTK i innych osób.
14) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

2. Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Oddziału
na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich, nie później niż na kolejnym
posiedzeniu.
3. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu
i Prezydium określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd Oddziału.

§ 22

1. Zarząd Oddziału tworzy następujące komisje (lub komisje o innej nazwie):
1) Komisja Turystyki Górskiej
2) Komisja Turystyki Narciarskiej
3) Komisja Opieki nad Zabytkami
4) Komisja Turystyki Rowerowej
5) Komisja do Spraw Młodzieży
6) Komisja Krajoznawcza
7) Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi
8) Koło Przewodników Turystycznych
9) Yacht Club PTTK „Beskid”
10) Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego PTTK „Beskid’
2. Zarząd Oddziału może tworzyć inne komisje stosownie do istniejących potrzeb.
3. Do zakresu działania komisji należą zagadnienia związane z realizacją zadań Oddziału
w dziedzinach przez nie reprezentowanych, a w szczególności pomoc i doradztwo w realizacji
zadań Oddziału.
4. Władze komisji Oddziału, wybierane są przez Walne Zebrania komisji, które zwołuje komisja
w ciągu trzech miesięcy po Walnym Zebraniu Oddziału. Zasady zwoływania zebrania komisji
i jej regulamin po uchwaleniu przez komisję podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału. Kadencja komisji obejmuje okres pomiędzy Walnymi Zebraniami.
5. Komisje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Zjazd
Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału i jest
w swojej działalności niezależna od Zarządu Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału w szczególności:
1) kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek z uwzględnieniem działalności
finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem Oddziału,
uchwałami Zjazdu Oddziału, Statutem PTTK, Walnego Zjazdu PTTK a także zasadami
gospodarności i rzetelności,
2) określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół i komisji,
3) przedkłada Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski
i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,
4) przedkłada Zarządowi Oddziału opinie w sprawie rocznego sprawozdania finansowego
oraz budżetu i jego wykonania.
5) składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem
o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału pełniących te funkcje
w upływającej kadencji

§ 25

1. Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać
udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału oraz komisje rewizyjne kół działają według regulaminów
uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

§ 26

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się co najmniej z pięciu członków wybranych przez zjazd
oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa
i sekretarza.

§ 27

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:
1) orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału w sprawach
wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu
PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania,
2) rozpatrywanie w granicach określonych w ust. 1 pkt. 1 spraw podlegających właściwości
sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK, a przekazywanych do rozpatrzenia przez
prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,
3) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi oddziału na
tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.
2. Prezes Sądu Koleżeńskiego Oddziału przed wyznaczeniem zespołu orzekającego może
skierować sprawę do mediacji, bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego
załatwiania sporu przez osobę wyznaczoną ze składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 28

1. Sąd Koleżeński Oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,
4) wykluczenie z PTTK.
2. Sąd Koleżeński Oddziału może orzec o winie, odstępując do wymierzenia kary.
3. Sąd Koleżeński Oddziału może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeński PTTK o:
1) pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,
2) pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.
4. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem
5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.
5. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:
1) kary określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) – po upływie 1 roku
2) kara określona w ust. 1 pkt. 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,
3) kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat,
4) kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat.

§ 29

1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Koleżeńskiego PTTK w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.
2. Sąd Koleżeński Oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

§ 30

Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Oddziału wiążące ze względu na treść rozstrzygnięcia inne władze oddziału, jego jednostki organizacyjne lub członków powinno być wykonane w terminie 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

§ 31

Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

§ 32

Prezes lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 33

W uzasadnionych przypadkach Sąd Koleżeński Oddziału lub strona, której sprawa dotyczy może się zwrócić z wnioskiem o podjęcie sprawy przez Główny Sąd Koleżeński stosownie do art. 44 ust. 9 Statutu PTTK.

Rozdział IV
Koła PTTK

§ 34

1. Zarząd Oddziału może powołać koła PTTK, które są jednostkami organizacyjnymi Oddziału.
2. Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych używają nazwy
„Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki
sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez Zarząd Oddziału w porozumieniu
z dyrekcją szkoły lub placówki.
3. Koła mogą zrzeszać członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem
w którym działają.

§ 35

1. Koło powołuje się Uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji
minimum 10 członków zwyczajnych.
2. Koła zrzeszają członków zwyczajnych opłacających w nich składkę członkowską.
3. Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

§ 36

1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie koła.
2. Władzami koła są;
1) Zarząd Koła
2) Komisja Rewizyjna o ile zebranie podejmie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej
Koła.
3. Wybory do władz Koła odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej oraz Statutu PTTK.

§ 37

1. Walne zebranie koła odbywa się raz na 4 lata, chyba że uchwałą walnego zebrania
kadencja władz została skrócona.

§ 38

1. Komisja Rewizyjna koła jest organem kontrolującym całokształt działalności koła.
2. Komisja Rewizyjna składa się z członków wybieranych przez walne zebranie koła.
3. Komisja Rewizyjna koła działa według regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną
Oddziału.

§ 39

1. Koła utrzymują się ze składek członkowskich.
2. Koła mogą ustanawiać i pobierać za wiedzą i zgodą Zarządu Oddziału, niezależnie od
składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność
koła, uchwalone przez zebranie członków tych jednostek.
3. Koła mogą otrzymywać dotacje i darowizny wyłącznie za pośrednictwem Zarządu
Oddziału. który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.
4. Koło może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją
działalność programową tylko za zgodą Zarządu Oddziału i na zasadach określonych przez
Zarząd Oddziału w ramach przepisów prawa oraz obowiązujących w Oddziale przepisów.
5. Za działalność gospodarczą koła odpowiada Zarząd Oddziału.

§ 40

1. Uchwały Walnego zebrania koła oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylane lub ich
wykonanie zawieszane przez Zarząd Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem,
Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego zjazdu PTTK, władz
naczelnych PTTK oraz władz Oddziału.

§ 41

1. Szczegółowe kompetencje i zadania kół, w tym zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy
ich zarządów określają regulaminy kół uchwalone przez Zarząd Oddziału.
2. Do kół mają zastosowanie odpowiednio art.: 53-54, 59-60, 63-65, 73-74 Statutu PTTK.

Rozdział V
Przynależność i stosunek Oddziału PTTK do
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

§ 42

1. Oddział jest podstawową jednostką organizacyjną PTTK i tworzony jest za zgodą, Zarządu
Głównego PTTK wyrażoną w postaci uchwały.
2. Oddział obowiązuje: Statut PTTK, Uchwały Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwały władz
naczelnych PTTK.
3. Oddział działa na podstawie uchwalonego przez Zjazd Oddziału – Statutu Oddziału.
Statut oddziału jest zgodny z postanowieniami Statutu PTTK.
4. Oddział podlega wpisaniu do rejestru Oddziałów prowadzonego przez Biuro Zarządu
Głównego PTTK.
5. Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK.
6. Oddział przekazuje do Zarządu Głównego część składki członkowskiej na zasadach
uchwalonych przez Zarząd Główny PTTK.
7. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielenie pełnomocnictw,
wymagane jest współdziałanie dwóch spośród grona osób obejmujących: prezesa,
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika lub innych osób umocowanych każdorazowo przez
Zarząd Oddziału jego członków.
8. W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Oddziału stosuje się odpowiednio
przepisy art. 50 do 52 Statutu PTTK.

Rozdział VI
Majątek Oddziału

§ 43

1. Majątek Oddziału powstaje z:
1). wpisowego i składek członkowskich,
2). dochodów z własnej działalności,
3). dochodów z mienia ruchomego i nieruchomego,
4). ofiarności publicznej ,
5). darowizn, spadków i zapisów,
6). innych źródeł.
2. Przedmiotem praw majątkowych Oddziału są w szczególności: nieruchomości,
ruchomości, dobra materialne oraz środki pieniężne.
3. Oddział może przyjmować środki przekazywane przez samorządy lokalne na realizację zadań
wspólnych, zgodnych z celami i środkami działania PTTK.

§ 44

1. Mieniem Oddziału jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Oddziałowi.
2. W przypadku rozwiązania Oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się mieniem
PTTK w stosunku do którego w zakresie czynności cywilno-prawnych, Zarząd Główny PTTK
wykonuje prawa i obowiązki.
3. Koła zarządzają i korzystają z mienia Oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych przez
Zarząd Oddziału.

§ 45

Zbycie mienia nieruchomego, będącego własnością Oddziału lub pozostającego w jego wieczystym użytkowaniu, wymaga powiadomienia Zarządu Głównego PTTK, któremu
lub osobie prawnej przez niego wskazanej przysługuje prawo pierwokupu. Termin złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi 90 dni od dnia powiadomienia Zarządu Głównego PTTK.

§ 46

Zarząd Główny PTTK nie odpowiada za zobowiązania Oddziału, a Oddział nie odpowiada za zobowiązania Zarządu Głównego PTTK, chyba, że co innego wynika z czynności prawnych.

§ 47

1. Mienie kół jest mieniem oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na rzecz
oddziału.
2. W przypadku wydzielenia się kół w samodzielny oddział, ich mienie zostaje im przekazane
przez oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Ewentualne spory rozstrzyga
Główny Sąd Koleżeński.

Rozdział VII
Zmiany Statutu, przepisy końcowe.

§ 48

1. Uchwałą w sprawie zmian Statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału, większością
kwalifikowaną tj. 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Niniejszy Statut Oddziału został uchwalony przez Walne Zebranie Oddziału w dniu 18 marca
2013 r. i wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Śródmieścia o jego rejestracji.
3. Uchyla się Statut Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu uchwalony przez Nadzwyczajny
Zjazd Oddziału w dniu 26.03.1999 r.