Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich KTN PTTK O/Beskid

Referat prowadzony jest przez kolegę Piotra Piwowara

nieprzerwanie od końca lat osiemdziesiątych XX wieku.

Statystyka werefikacji odznak narciarskich za lata 2012 – 2014 (stan na 07.03.2014):

Lp Rok werefikacji Rodzaj odznaki narciarskiej Ilość przyznanych odznak

w szt.

1

2012

Popularna Odznaka Narciarska

11

2

2012

Mała brązowa GON

10

3

2013

Mała brązowa GON

1

4

2013

Mała srebrna GON

10

5

2014

Mała złota GON

11