Dokumentacja zebrań KTN protokół z 11.03.2013

PROTOKÓŁ

z Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK Oddział BESKID w Nowym Sączu

z dnia 11 marca 2013

Zebranie otworzył Przewodniczący KTN Edward Borek. Po przywitaniu osób przybyłych na zebranie (wg listy obecności), zawnioskował powołanie prowadzącego zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano Piotra Piwowara. Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego KTN przedstawił proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania
  3. Sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego KTN za okres 2009-2013
  4. Dyskusja, wolne wnioski, udzielenie absolutorium
  5. Powołanie komisji skrutacyjnej
  6. Zgłaszanie kandydatur
  7. Głosowanie
  8. Ukonstytuowanie się nowej komisji
  9. Zamknięcie zebrania

Proponowany porządek obrad, zebrani przyjęli jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego KTN Edwarda Borka o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Turystyki Narciarskiej za okres 2009-2013. Przewodniczący KTN odczytał sprawozdanie (załącznik 1). W następnym wystąpieniu Przewodniczący Zebrania zaproponował przejście do pkt 4 porządku obrad. W ramach wolnych wniosków podniesiono sprawę umieszczania informacji na temat bieżącej działalności KTN w przygotowywanej gablocie na korytarzu siedziby Oddziału Beskid PTTK. W kolejnym wniosku Kolega Edward Borek zaproponowałby w ramach KTN organizować w sezonie jednodniowe wycieczki narciarskie dla mieszkańców Nowego Sącza. Zastanawiano się również nad terminami przeprowadzenia rajdów narciarskich na Hali Łabowskiej i Przehybie. Ustalono, że komandorem pierwszego z nich będzie kol. Marek Buda, a drugiego kol. Piotr Kożuch. Funkcję przewodnika będzie pełnił na obydwóch imprezach kolega Piotr Piwowar – Honorowy Przodownik Turystyki Narciarskiej. Uczestnicy zebrania jednogłośnie przegłosowali przyjęcie sprawozdania z pracy komisji, oraz udzielili absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu.

Przewodniczący Zebrania zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad i powołanie komisji skrutacyjnej. Na wniosek sali obecni jednogłośnie przegłosowali tryb jawny głosowań na nowego przewodniczącego KTN. Zgłoszono kandydaturę Kolegi Edwarda Borka i wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania. Na Przewodniczącego Komisji Turystyki Narciarskiej na okres 2013-2017 przy jednym głosie wstrzymującym wybrano Kolegę Edwarda Borka. Nowo wybrany Przewodniczący Komisji Turystyki Narciarskiej do władz komisji zaproponował:

–          Piotra Piwowara na sekretarza KTN

–          Marka Budę na zastępcę przewodniczącego KTN

–          Antoniego Piotrowskiego na skarbnika KTN

Zebrani jednogłośnie przegłosowali przedstawiony skład władz Komisji Turystyki Narciarskiej. Przewodniczący zebrania podziękował osobom uczestniczącym w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i dokonał zamknięcia zebrania.

Protokołował: Marek Buda