XIX Walny Zjazd PTTK

W dniach 15-16.09. br. obradował w Warszawie Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W Zjeździe uczestniczyło 154 delegatów wybranych na Konferencjach regionalnych wojewódzkich. Reprezentowali oni 75 tysięczną liczbę członków PTTK jednej z najstarszych i najliczniejszych organizacji turystycznych w Polsce.
Delegaci podsumowali 4-letnią kadencję i wytyczyli główne kierunki działania na następna kadencję. Wybrali też Naczelne Władze PTTK, które kierować będą Towarzystwem.
Województwo małopolskie reprezentowało 19 delegatów i była to druga co do liczebności reprezentacja wojewódzka, ustępująca tylko reprezentacji województwa śląskiego/28 delegatów/
Oddział PTTK”Beskid” w Nowym Sączu reprezentowało na Zjeździe 5 delegatów na czele z prezesem Oddziału Adamem Sobczykiem oraz Stanisław Leśnik i Michał Mółka Wiceprezesi, Cecylia Jabłońska prezes Komisji Rewizyjnej i Wiesław Piprek prezes Koła Przewodników. W Zjeździe wziął udział członek honorowy PTTK Jerzy Kalarus dyrektor Spółki „Karpaty” Schroniska i Hotele PTTK.
Zjazd, mimo wielu trudności i zmieniającym się przepisom prawnym, pozytywnie ocenił działalność, czego wyrazem było udzielenie absolutorium ustępującym Władzom za okres kadencji. Bieżąca kadencja będzie kontynuacją dotychczasowych działań oraz wprowadzeniem zmian wynikających z uchwalonych przez Sejm RP zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach a szczególnie zmianie Statutu PTTK.
Zjazd wybrał nowe Władze na bieżącą 4-letnią Kadencję. Zarządem Głównym kierował będzie kol. Jacek Potocki reprezentant woj. Dolnośląskiego /Jelenia Góra/, Główną Komisją Rewizyjną kierował będzie kol. Dariusz Kużelewski reprezentant woj. Podlaskiego/Białystok/,Głównym Sądem Koleżeńskim kierował będzie kol. Wojciech Tomalak/Kalisz/ reprezentant woj. Wielkopolskiego . Ważnym dokumentem Walnego Zjazdu jest podjęta jednogłośnie uchwała w sprawie udziału Towarzystwa w zbliżających się obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz organizacja Kongresu Krajoznawstwa Polskiego.

Stanisław Leśnik