Cecylia Jabłońska uhonorowana Medalem Miasta Brzeska

„Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”.
dla naszej koleżanki Cecylii Jabłońskiej

11 grudnia 2017 roku Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych Urzędu Miasta Brzeska za-opiniowała wnioski o nadanie (pośmiertnie) Antoniemu Janowi Goetzowi Okocimskiemu tytułu „Ho-norowy Obywatel Miasta Brzeska” oraz przyznaniu Cecylii Jabłońskiej odznaczenia „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”. Wniosek został jednogłośnie przyjęty przez radnych, a wręczenie wyróżnień odbyło się podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej 31 stycznia 2018 roku.
Na uroczystość wręczenia tych tytułów do Sali Posiedzeń Rady Miasta Brzeska, przybyli przedstawiciele rodziny Goetzów: prof. dr hab. Maria Rościszewska z mężem Krzysztofem, Maria Bachleda-Curuś oraz Marek Roniker. Obecni byli także studenci brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” z Nowego Sącza, przedstawiciele Rady Seniorów w Brzesku, reprezentanci Starostwa oraz mieszkańcy Brzeska.
Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, a po nim o zasługach obojga wyróżnionych krótko opowiedział burmistrz Grzegorz Wawryka. Zwracając się do Cecylii Jabłońskiej, podkreślił, że jest ona osobą niezwykle zasłużoną dla miasta i gminy, cieszącą się w pełni zasłużonym dużym szacunkiem, czego najlepszym przykładem jest grono przybyłych na tę uroczystość osób, nie tylko z Brzeska.

Tzw. laudację, czyli uzasadnienie wniosku odczytali: o przyznanie tytułu dla Antoniego Jana Goetza Franciszek Brzyk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej oraz prof. dr hab. Janusz Zdebski, były rektor krakowskiej AWF, dla Cecylii Jabłońskiej.

Profesor Janusz Zdebski: „Skoncentruję się na działalności pani Cecylii Jabłońskiej, związanej z Brzeskiem, jej rodzinnym miastem. Propagowanie regionu, dbałość o zachowanie dziedzictwa kul-turowego, aktywizacja lokalnej społeczności, to istotny cel jej działań.
Na podkreślenie zasługuje fakt założenia w roku 2004 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brze-sku. Od początku jego istnienia pani Cecylia jest jego prezesem i animatorem działalności. Udało się jej ściągnąć tutaj na wykłady wielu przedstawicieli nauki. Wśród podejmowanych akcji społecznych należy wyróżnić „Brzeskie lekcje historii” oraz „Znani i nieznani krajanie”; można to uznać za przy-wiązanie do ojcowizny, do małej ojczyzny.
W ramach akcji „Ocalmy od zapomnienia” działa w Komitecie Odnowy i Troski o Cmentarz Pa-rafialny w Brzesku. Zainicjowała m.in. powstanie muzeum regionalnego w Brzesku czy działania ma-jące uchronienie od zapomnienia kaplic pamiątkowych.
Przez dwie kadencje pani Cecylia była członkiem rad dzielnicy Słotwina, gdzie jest jej dom ro-dzinny, gniazdo rodzinne. Organizowała festyny, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, pracowała z młodzieżą.
Pani Cecylia je wieloletnim aktywnym członkiem PTTK, o czym świadczy dzisiejsza obecność jej koleżanek i kolegów z tej organizacji. Zainicjowała wyznakowanie okrężnego szlaku turystycznego po południowej części powiatu brzeskiego, doprowadziła do wydania pierwszej profesjonalnej mapy powiatu brzeskiego z opisem zabytków. Była również inicjatorem powstania szkolnego schroniska w Brzesku. Reaktywowała w roku 2002 działalność PTTK w tym mieście.
Pani Cecylia posiada liczne uprawnienia turystyczne: przewodnika beskidzkiego II klasy, przewodnika terenowego, pilota wycieczek, instruktora krajoznawstwa i instruktora przewodnictwa. W uznaniu jej zasług uzyskała w roku 2013 godność Członka Honorowego PTTK. Posiada liczne od-znaczenia z całego kraju, w tym również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pragnę na zakończenie powiedzieć, że najcenniejszym zasobem dla każdej społeczności są ludzie, którzy wykazują ogromną inwencję, wrażliwość społeczną i chęć pracy dla dobra wspólnego.”
Dziękując za przyznany medal, pani Jabłońska powiedziała m.in.: „W Brzesku się urodziłam i wychowałam. Nie było mi i nie jest obojętne, jak rozwija się miasto, jak żyje się jego mieszkańcom, jaka jest młodzież, jaki jest stosunek do zabytków i jego historii, jak potrafi się o tej historii myśleć i mówić. Dlatego w swoich działaniach te wartości miałam i mam zawsze na uwadze.
Dzisiejszy dzień jest również szczególny dla mnie, dlatego że to honorowe odznaczenie otrzymałam na wniosek słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy uznali, że to, co robię, ma sens i jest potrzebne zarówno miastu, jak i jego mieszkańcom.
Z panem profesorem Zdebskim znamy się długie lata, działając na rzecz Polskiego Towarzy-stwa Turystyczno-Krajoznawczego, którego jednym z głównych celów jest umiłowanie ojczystego kraju poprzez podkreślanie wartości regionalizmów. To właśnie PTTK, obok mojego rodzinnego domu, wywarło wpływ na moją życiową postawę i pasję do społecznego działania.

Sesję zakończyły gratulacje, jakie złożyli uhonorowanym radni, przedstawiciele starostwa, członkowie PTTK z Nowego Sącza, członkowie rady seniorów, studenci UTW, Jan Stępień – wieloletni dziennikarz Radia Kraków, młodzież z LO im. Mikołaja Kopernika, przyjaciele i znajomi.

Jacek Filip

Relacja powyższa pochodzi ze strony WWW.brzesko.ws

P.S. Z odrębną laudacją wystąpił V-ce Prezes Oddz. PTTK Beskid w której przypomniał długie lata pracy i dokonania na rzecz Oddziału PTTK w Nowym Sączu. Wspomniał też o Honorowym Członko-stwie w PTTK oraz o licznych orderach odznaczeniach państwowych, resortowych i regionalnych

Telegram od studentów UTW w Brzesku
Świętujemy !!! Brać studencka Uniwersytetu III Wieku w Brzesku z podziwem i radością gratuluję pani Rektor CECYLII JABŁOŃSKIEJ Medalu na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska – otrzymanego na uroczystej Sesji RM w dniu 31. I. br. z udziałem znamienitych Gości! Działo się: były gratulacje, łzy wzruszenia, kwiaty!
Pani Rektor! gratulujemy, jesteśmy z Pani dumni ! – słuchacze UTW.

Janina Daniłowska

 

HONOROWY OBYWATEL

Szanowni Państwo
Droga Rodzino i Przyjaciele.

Dzisiejszy Dzień dla Naszej Rodziny
jest nieoczekiwany,
ale dla Siostry CECYLI wielce zasłużony.

Honory dzisiaj odbiera – bo ludzie, społeczeństwo,
Miasto medal jej zafundowało.
Doceniło jej pracę, pomysły, wiedzę,
Bezinteresowność dla żyjących i nieżyjących.

O zdrowiu nie mówimy, czego z całego serca Jej życzymy.

Wszystko co robi – to spontaniczny ma wymiar.
Wypływa z serca i rodzinnego domu.
Dziękuję Wam Mamo i Tato.

Dla ludzi wszystko – dla siebie niewiele.

Szukaj, zdobywaj, podziwiaj,
Pokaż co potrafisz, dasz radę.
„Boże dziękuję Ci za każdy dzień i prowadź mnie”
– ciągle to powtarza i prosi.
MOCNA KOBIETA
Życzliwością do siebie wszystkich przyciąga,
I ramiona roztwiera.

Dostępuje zaszczytu dzisiaj, którego nikt się spodziewał
razem z Baronem Goetzem – czy to możliwe !!!

Co łączy Tych ludzi.
Nie płeć, nie wiek.
– Ale to co nazywa się CZŁEK. –

Podziwiamy Jej radość, normalność, mądrość,
A życzymy zapału, cierpliwości i wytrwałości.
Miastu zaś gratulujemy i pragniemy,
by miało takich ludzi co Jego chlubą i wizytówką będą.

styczeń 2018 r. Anna Serwin